هزینه طراحی من چقدر می شود؟

محاسبه هزینه سفارش طراحی سایت یا نرم افزار شما

شروع کنیم

0$

ممنون! به زودی با شما تماس میگیریم

نوع وبسایت

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

موبایل یا وبسایت؟

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

نوع اپلیکیشن موبایل

فقط بازی های دو بعدی

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی بازی


برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

دستگاه های هدف شما؟

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

امکانات اضافه

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی
برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

سیستم مدیریت محتوا

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آخرین جزئیات

- +
1
برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه نهایی

هزینه نهایی سفارش شما؟


خلاصه سفارش

Discount :

سفارش می دهم

فهرست